Υπηρεσίες

Σχέδια ασφάλειας και προστασίας

9
Η εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Προστασίας στοχεύει στην προαγωγή κλίματος ασφαλείας σε κάθε δομή, επιχείρηση, δημόσιο φορέα, χώρους δημόσιας χρήσης και οικίες. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Προστασίας καθορίζει την εφαρμογή τεχνικών και άλλων αναγκαίων μέτρων για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός οποιουδήποτε χώρου,  για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας φυσικών προσώπων και της ακίνητης και κινητής περιουσίας. Απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε δημόσιους φορείς. Ενδεικτικά οι θεματικές που περιέχει είναι:
  • Μελέτη εφαρμογής συστημάτων ασφαλείας
  • Μελέτη κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης
  • Μελέτη κανονισμού αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
9

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Προστασίας εκπονείται με γνώμονα τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα όσα καθορίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr) και με βάση την κείμενη νομοθεσία (Οδηγία 1/2011 και Ν.4624/2019), ανάλογα το είδος και τη δραστηριότητα του φορέα ή της επιχείρησης για τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους δημόσιας χρήσης και σε οικίες.

9

Το 2021 δημοσιεύθηκε νόμος (Ν. 4777/2021, Μέρος Β) αναφορικά με την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας υποχρεούνται να προβούν στην εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Προστασίας σε επίπεδο μελέτης για την εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας και ελεγχόμενης πρόσβασης στα κτίρια τους, με σκοπό την προστασία τόσο των ατόμων της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επισκεπτών, όσο και των κτιριακών εγκαταστάσεων.

9
Η επιχείρηση «Χατζηχρήστου Δημήτριος» αναλαμβάνει την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Προστασίας, σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς (ΑΕΙ). Η εκπόνηση της εν λόγω Μελέτης πραγματοποιείται κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας στον χώρο, όπου καταγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία και οι ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης ή φορέα. Σκοπός μας είναι το Σχέδιο Ασφάλειας και Προστασίας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης ή φορέα με σκοπό την προστασία των εργαζομένων, των λοιπών φυσικών προσώπων και της περιουσίας, με την υλοποίησή του.
Οργανισμοί και εταιρίες που μας εμπιστεύτηκαν για:

Σχέδια Ασφάλειας και Προστασίας

Διευθύνσεις

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453 - θεσσαλονίκη

Αγ.Δημητρίου 41, Τ.Κ. 54632 - θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

2314-014001

Email

info@chatzichristou.gr

Χατζηχρήστου

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453
Τηλ.2314-014001

View on Google Maps

Χατζηχρήστου

Αγ.Δημητρίου 41
2314-021776

View on Google Maps

Powered by WebCat - Copyright © , Dimitrios Chatzichristou