Υπηρεσίες

Τεχνικός Ασφαλείας

9

O Τεχνικός Ασφαλείας είναι το θεσμικό όργανο που έχει προβλεφθεί από τη νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, δηλαδή για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας. Οι αρμοδιότητές του είναι συμβουλευτικές και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ΤΑ καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

Τα καθήκοντα, οι συμβουλευτικές αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται αναλυτικά στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και αναγράφονται στη σελίδα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας).

Στις επιχειρήσεις και τους φορείς δημοσίου που απασχολούν έστω και ένα (1) εργαζόμενο, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Ν.3850/10). Ο Τεχνικός Ασφάλειας, οφείλει να επισκέπτεται την εγκατάσταση στην οποία έχει οριστεί, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, βάσει προγράμματος επισκέψεων που έχει καταχωρηθεί στην επιθεώρηση εργασίας.

9

Ειδικότερα, ο Τεχνικός Ασφαλείας συμβουλεύει σε θέματα:

  1. Σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  2. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
9

Επίβλεψη των συνθηκών εργασίας

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:

  • Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στην επιχείρηση οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους
  • Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας (ΜΑΠ)
  • Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα αξιολογεί και να προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων,
9

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει την υποχρέωση:

  • Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,
  • Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας.

Η επιχείρηση «Χατζηχρήστου Δημήτριος» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας, σε επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων και σε δημόσιους φορείς με συνεχή υποστήριξη για κάθε θέμα που μπορεί να προκύψει.

Διευθύνσεις

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453 - θεσσαλονίκη

Αγ.Δημητρίου 41, Τ.Κ. 54632 - θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

2314-014001

Email

info@chatzichristou.gr

Χατζηχρήστου

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453
Τηλ.2314-014001

View on Google Maps

Χατζηχρήστου

Αγ.Δημητρίου 41
2314-021776

View on Google Maps

Powered by WebCat - Copyright © , Dimitrios Chatzichristou