Υπηρεσίες

Μηχανικός Επίβλεψης

9

Ο Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης είναι αρμόδιος για την τεχνική επίβλεψη της καλής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των τεχνικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης καθώς και για την λήψη και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Οι επιχειρήσεις που απαιτείται να απασχολούν Μηχανικό Επίβλεψης καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (Β.Δ.16-3-50,24-11-53, 902/75 Π.Δ.) και σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ 483/35/Φ.15 ( ΦΕΚ Β΄158, 3-02-2012) «Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων των διατάξεων του άρ. 19 παρ. 3-5 του Ν.3982/2011» και την ΚΥΑ Φ.61/5542/72 (ΦΕΚ Β’62/18-01-2018) «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής» είναι Υποχρεωτική η ύπαρξη Μηχανικού Επίβλεψης, Λειτουργίας και Συντήρησης για τις δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 59 KW (80HP).

9

Τα κυριότερα καθήκοντα του Μηχανικού Επίβλεψης είναι:

  • Επίβλεψη Σωστής Λειτουργίας και Συντήρησης του Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Παραγωγικής Διαδικασίας.
  • Επίβλεψη Σωστής Λειτουργίας και Συντήρησης του Μηχανολογικού Εξοπλισμού Υποστήριξης.
  • Ασφάλεια της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης.
  • Πυρασφάλεια των Εγκαταστάσεων.
  • Τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας (απόβλητα, επίπεδο θορύβου κλπ)
  • Τήρηση των Μέτρων Ασφαλείας και Υγιεινής των Εργαζομένων.
9

Στo πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενημερώνει το ειδικό Βιβλίο, όπου καταχωρεί όλες τις εργασίες συντήρησης και τις παρατηρήσεις του, τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει. Ο χρόνος απασχόλησης του Μηχανικού Επίβλεψης δεν ορίζεται από τη νομοθεσία. Η συχνότητα παρουσίας του καθορίζεται σε συνεννόηση με την επιχείρηση, ανάλογα με τις ανάγκες της, τον τομέα δραστηριοτήτων της και το μέγεθος του εξοπλισμού της.

Η επιχείρηση «Χατζηχρήστου Δημήτριος» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μηχανικού Επίβλεψης, σε επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων με συνεχή υποστήριξη για κάθε θέμα που μπορεί να προκύψει.

Οργανισμοί και εταιρίες που μας εμπιστεύτηκαν για:

Μηχανικός Επίβλεψης

Διευθύνσεις

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453 - θεσσαλονίκη

Αγ.Δημητρίου 41, Τ.Κ. 54632 - θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

2314-014001

Email

info@chatzichristou.gr

Χατζηχρήστου

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453
Τηλ.2314-014001

View on Google Maps

Χατζηχρήστου

Αγ.Δημητρίου 41
2314-021776

View on Google Maps

Powered by WebCat - Copyright © , Dimitrios Chatzichristou