Υπηρεσίες

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)

9

Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) των χώρων εργασίας σύμφωνα με το αρ. 43 παρ. (α) του Ν.3850/10 ΦΕΚ84Α, αποτελεί ειδική υποχρέωση για τον εργοδότη και είναι η μελέτη στην οποία περιλαμβάνονται ο εντοπισμός, η ανάλυση και η ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υφίστανται στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης. Η ύπαρξη ΜΕΕΚ είναι υποχρεωτική τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες.

Η εκτίμηση κινδύνου διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε θέση εργασίας και καλύπτει όλους τους προκύπτοντες κινδύνους οι οποίοι είναι λογικά προβλέψιμοι, είτε αυτοί αφορούν καθημερινές εργασίες, είτε εργασίες που εκτελούνται σπάνια στην επιχείρηση.

9

Η ΜΕΕΚ περιλαμβάνει:

Καταγραφή στοιχείων εγκαταστάσεων:

 • Περιγραφή/καταγραφή του εργασιακού περιβάλλοντος (μέσα πρόσβασης, συνθήκες των δαπέδων, ασφάλεια των μηχανημάτων, σκόνη και καπνοί, θερμοκρασία, φωτισμός, θόρυβος, κλπ).
 • Προσδιορισμός των εργασιών που διεξάγονται στο χώρο εργασίας (να προσδιορίζονται όλες οι εργασίες έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλες στην εκτίμηση κινδύνων).
 • Ανάλυση ατυχημάτων που έγιναν τα τελευταία χρόνια και των αναρρωτικών αδειών που είναι καταχωρημένα στα αρχεία της επιχείρησης.
9

Καταγραφή πηγών κινδύνου:

Η εκτίμηση κινδύνου διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε θέση εργασίας και για κάθε εγκατάσταση και καλύπτει όλους τους προκύπτοντες κινδύνους από την εργασία, οι οποίοι είναι προβλέψιμοι και όλους τους χώρους εργασίας εξετάζοντας:

 • Τα μηχανήματα και τους μηχανικούς κινδύνους
 • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των μηχανημάτων και την παραγωγή τυχόν προϊόντων και τους πιθανού κινδύνους για την υγεία.
 • Το γενικό περιβάλλον (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, θόρυβος, φωτισμός, εξαερισμός).
 • Τα μέσα πρόσβασης.
 • Το βοηθητικό εξοπλισμό (ανυψωτικά μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, λέβητες).
 • Την ασφάλεια από ηλεκτρολογικής πλευράς.
 • Άλλες δραστηριότητες (καθαρισμός, συντήρηση)
 • Την πυρασφάλεια των χώρων εργασίας.
 • Διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στο στρες κατά την εργασία.
9

Αξιολόγηση στοιχείων, συμπεράσματα  – προτάσεις:

Τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης περιλαμβάνουν συμπεράσματα, προτάσεις και μέτρα για την προστασία των εργαζομένων για

 • Αποφυγή κινδύνων.
 • Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
 • Αντικατάσταση του επικίνδυνου με το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο.
 • Τον εργασιακό χώρο (σήμανση χώρου εργασίας, διάταξη μηχανών και εξοπλισμού, διάδρομοι κυκλοφορίας ανθρώπων και οχημάτων, έξοδοι κινδύνου).
 • Τις μηχανές και τον λοιπό εξοπλισμό (προστατευτικές διατάξεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)
 • την υποδομή σε θέματα υγιεινής (χώροι υγιεινής, χώροι ανάπαυσης, πρώτες βοήθειες)
 • τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ειδικότητες προσωπικού, προδιαγραφές που απαιτούνται)
 • Την παροχή κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους.
 • Την ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, όπως πυρκαγιά, σεισμός, ατύχημα κλπ.
9

Η επιχείρηση «Χατζηχρήστου Δημήτριος» αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου χώρων εργασίας, είτε στις επιχειρήσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας, είτε ξεχωριστά σε επιχειρήσεις που απαιτείται η έκδοσή της. Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση ΜΕΕΚ και σε δημόσιους φορείς  και υπηρεσίες, μέσω της διαδικασίας των διαγωνισμών δημοσίου.

Η εκπόνηση της εν λόγω Μελέτης πραγματοποιείται κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας στον χώρο εργασίας της εκάστοτε επιχείρησης, όπου εξετάζεται και καταγράφεται κάθε θέση εργασίας και κάθε πιθανός προκύπτον κίνδυνος σε καθημερινές εργασίες ή σε εργασίες που εκτελούνται πιο σπάνια, πάντα σε συνεννόηση και επικοινωνία τόσο με τη διεύθυνση της επιχείρησης όσο και με τους εργαζομένους. Σκοπός μας είναι η ΜΕΕΚ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και των εργαζομένων της.

Διευθύνσεις

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453 - θεσσαλονίκη

Αγ.Δημητρίου 41, Τ.Κ. 54632 - θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

2314-014001

Email

info@chatzichristou.gr

Χατζηχρήστου

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453
Τηλ.2314-014001

View on Google Maps

Χατζηχρήστου

Αγ.Δημητρίου 41
2314-021776

View on Google Maps

Powered by WebCat - Copyright © , Dimitrios Chatzichristou