Δήμος Θεσσαλονίκης

Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ημοτικών Κτιρίων και Σχολικών Συγκροτημάτων του ∆ήμου Θεσσαλονίκης 2017-2018-2019.

 • Ημ/νια: 20/12/2018
 • CPV: 50711000-2 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρολογικών
  εγκαταστάσεων και κτιρίων)

Οπτική επιθεώρηση

 

 • Μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας.
 • Μέτρα προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς.
 • Μέτρα προστασίας για την παρεμπόδιση εξάπλωσης πυρκαγιάς. Έλεγχες ύπαρξης πυροφραγμάτων για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
 • Εξακρίβωση επιλογής κατάλληλων αγωγών. Έλεγχος ορθής επιλογής διατομών αγωγών, για το μέγιστο αναμενόμενο και επιτρεπόμενο ρεύμα, την ελάχιστη διατομή του αγωγού και την επιτρεπόμενη πτώσης τάσης.
 • Εξακρίβωση επιλογής κατάλληλων διατάξεων προστασίας και επιτήρησης και ρύθμιση αυτών.
 • Ύπαρξη και επιλογή των κατάλληλων διατάξεων απομόνωσης και διακοπής και σωστή τοποθέτηση αυτών.
 • Εξακρίβωση επιλογής των κατάλληλων υλικών και των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, ανάλογα με τις εξωτερικές επιδράσεις στο χώρο.
 • Δυνατότητα αναγνώρισης του ουδέτερου αγωγού και των αγωγών προστασίας.
 • Δυνατότητα αναγνώρισης των κυκλωμάτων, περιλαμβανομένων των διακοπτών, των ασφαλειών κλπ.
 • Διαπίστωση ύπαρξης σχεδίων εγκατάστασης, διαγραμμάτων, προειδοποιητικών πινακίδων ι ή οποιονδήποτε άλλων σχετικών πληροφοριών.
 • Επάρκεια των συνδέσεων των αγωγών και εάν αυτές είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Δυνατότητα πρόσβασης για τη συντήρηση, για την εκτέλεση χειρισμών ή για την αναγνώριση.
 • Ελέγχθηκαν περισσότερα από 600 δημοτικά κτίρια

 • περισσότεροι από 3300 ηλεκτρικοί πίνακες

 • συνολικής ισχύος άνω των 50MW

 • με συνολική έκταση άνω των 60.000τ.μ.

 • Παραδόθηκαν Τεχνικές Αναφορές για όλες τις εγκαταστάσεις που κατά τον έλεγχο βρέθηκαν να έχουν σφάλματα ή ελλείψεις.

Δοκιμές και μετρήσεις

 

 • Δοκιμή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας (γείωσης) και των αγωγών ισοδυναμιών συνδέσεων (κρύας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης).
 • Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Δοκιμή έλεγχου του διαχωρισμού των κυκλωμάτων όταν πρόκειται για κυκλώματα προστασίας με πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV) ή με πολύ χαμηλή τάση προστασίας (PELV) και στην περίπτωση εφαρμογής προστασίας με ηλεκτρικό διαχωρισμό.
 • Σε ειδικώς περιπτώσεις, μέτρηση της αντίστασης του δαπέδου και των τοίχων.
 • Εξακρίβωση – ελέγχου της προστασίας με αυτόματη διακοπή της τάσης, ήτοι έλεγχος αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από έμμεση επαφή, με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης, αναλόγως KAI με το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων (TN, TT, IT.). Περιλαμβάνεται εφόσον απαιτείται η μέτρηση της αντίστασης γείωσης.
 • Έλεγχος της πολικότητας.
 • Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης.
 • Εξακρίβωση της συνέχειας του αγωγού προστασίας, εφόσον και σε όσα σημεία αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 • Εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος αν υπάρχουν.

Παραδοτέα

 

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης ΚΕΗΕ ή κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA (ΕΠΕΔΔΡ) και αν απαιτείται αντίστοιχη μελέτη και τεκμηρίωση για τη δυνατότητα μη κάλυψης με ΔΔΡ τερματικών γραμμών που τροφοδοτούν ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό.
 • Μονογραμμικά σχέδια όλων των ηλεκτρικών πινάκων της συγκεκριμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης όπου θα αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των γραμμών και τα μεγέθη του ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, διατάξεις διαφορικού ρεύματος κτλ)
 • Σχέδια (κατόψεις) εγκατάστασης κατά CELENIC, της θέσης των ηλεκτρικών συσκευών, κινητήρων, διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ και της διαδρομής των ηλεκτρικών γραμμών εφόσον έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη 1,5 mm2. Η σχεδίαση θα γίνει με ειδικό λογισμικό – Autocad. Τα παραπάνω (περίπτωση 6) είναι αναγκαία εφόσον απαιτούνται από τη νομοθεσία για την έκδοση της Υ.Δ.Ε..
 • Τεχνική Αναφορά με τι όποιες ελλείψεις/σφάλματα για την εναρμόνιση της εγκατάστασης με την κείμενη νομοθεσία

Διευθύνσεις

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453 - θεσσαλονίκη

Αγ.Δημητρίου 41, Τ.Κ. 54632 - θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

2314-014001

Email

info@chatzichristou.gr

Χατζηχρήστου

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453
Τηλ.2314-014001

View on Google Maps

Χατζηχρήστου

Αγ.Δημητρίου 41
2314-021776

View on Google Maps

Powered by WebCat - Copyright © , Dimitrios Chatzichristou